Miejsce

REGULAMIN PRZESTRZENI PRACY WSPÓLNEJ +JEDEN

1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz korzystania z przestrzeni dla pomysłodawców i przedsiębiorców pn. +jeden, prowadzonej przez: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440, REGON: 631257822 oraz Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 400, 61-441 Poznań, NIP: 7781016062, REGON: 630303454
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Obiekcie – przestrzeń dla pomysłodawców i przedsiębiorców pn. +jeden;
 • Użytkowniku – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej prowadząca jak i nieprowadząca działalności gospodarczej, korzystająca z usług świadczonych przez operatora i partnerów w ramach działalności obiektu;
 • Operatorze – Miasto Poznań oraz Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji;
 • Partnerze – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, prowadząca jak i nie prowadząca działalności gospodarczej, zaangażowana w świadczenie usług na rzecz użytkowników;
 • Usłudze – działanie merytoryczne podejmowane przez operatora i partnerów oraz usługi najmu miejsc pracy świadczone przez operatora;
 • Miejscu pracy – miejsca pracy wspólnej;
 • Salach konferencyjnych – sale konferencyjne dostępne w obiekcie;
 • Wydarzeniu – wydarzenia organizowane przez operatora oraz przez partnerów;
 • Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową +jeden.

2. Rejestracja

 1. Korzystanie z przestrzeni obiektu oraz świadczonych usług, objęte jest koniecznością rejestracji. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny:
 • drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową; po złożeniu aplikacji, weryfikacja zgłoszenia następuje podczas pierwszej wizyty w obiekcie,
 • wypełnienie formularza rejestracyjnego w obiekcie; weryfikacja następuje w momencie zgłoszenia.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z rejestracji poprzez wykreślenie z grona użytkowników w trybie natychmiastowym, przy zastrzeżeniu wywiązania się z wszystkich zobowiązań wynikających z innych umów wiążących z operatorem.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do jej odrzucenia.
 3. Na podstawie zweryfikowanego formularza rejestracyjnego, użytkownik otrzymuje indywidualny identyfikator, do którego posiadania zobowiązany jest podczas przebywania na terenie obiektu.

3. Korzystanie z obiektu

 1. Operator zapewnia dostęp do obiektu we wskazanych na stronie internetowej godzinach i dniach.
 2. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności przestrzeni wspólnej obiektu oraz sal konferencyjnych w przypadku organizowania szkoleń, konferencji lub innych okolicznościowych imprez. Informacja o możliwych ograniczeniach, zostanie podana z wyprzedzeniem przed planowanym terminem ograniczenia dostępności.
 3. Operator zapewnia dostęp do obiektu w postaci przestrzeni wspólnej:
 • Przestrzeń wspólna: a) korzystanie z tej części obiektu jest bezpłatne, b) rejestracja nie gwarantuje możliwości korzystania, która uzależniona jest od dostępności miejsc, c) zabrania się rejestrowania działalności gospodarczej podczas korzystania z tej części obiektu.
 • Sale konferencyjne: a) w zależności od charakteru współpracy, korzystanie na podstawie odrębnej umowy najmu, umowy partnerskiej, umowy sponsorskiej lub indywidualnego porozumienia, b) korzystanie z sal konferencyjnych podlega rezerwacji, c) obsługa rezerwacji sal konferencyjnych odbywa się w oparciu o system rezerwacyjny prowadzony przez Operatora – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji.
 1. Wszyscy użytkownicy mają możliwość korzystania z parkingu rowerowego i samochodowego w budynku, w którym znajduje się obiekt. Płatność za parking samochodowy odbywa się zgodnie z taryfą zarządcy parkingu, o ile odrębne umowy nie stanowią inaczej.
 2. Wszyscy użytkownicy mają możliwość nieodpłatnego korzystania ze zbioru bibliotecznego w przestrzeni obiektu. Użytkownik wypożyczający książki ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczone książki i zobowiązuje się do ich zwrotu w stanie niezmienionym.

4. Płatności

 1. Opłaty pobierane są za korzystanie z niektórych usług. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków korzystania z przestrzeni płatnych określają odrębne umowy lub ustalenia.
 2. Rejestracja jest bezpłatna. Rejestracja nie zobowiązuje do korzystania z jakichkolwiek usług.
 3. Rejestracja umożliwia nieodpłatne korzystanie z przestrzeni wspólnej oraz z wydarzeń, z zastrzeżeniem, że niektóre z organizowanych w obiekcie wydarzeń mogą być objęte dodatkową płatnością.

5. Korzystanie z Internetu

 1. Operator, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej dla każdego użytkownika na terenie obiektu.
 2. Użytkownik korzysta z Internetu na swoim urządzeniu przenośnym.
 3. Zabrania się:
 • wykorzystywania łącza internetowego do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem oraz w sposób niezgodny z prawem lub nadmiernego obciążenia łącza przez ściąganie dużych plików w celach rozrywkowych (np. filmów),
 • korzystania ze stron internetowych i aplikacji zawierających treści o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim, rażących uczucia innych lub dobre obyczaje.
 1. Nieprzestrzeganie powyższego zakazu może skutkować wykreśleniem z grona użytkowników w trybie natychmiastowym.
 2. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek niedziałania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.
 3. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z łącza internetowego przez użytkowników.

6. Niepełnosprawni

 1. Operator zapewnia dostępność do obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:
 • w budynku, w którym znajduje się obiekt dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • w obiekcie znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • budynek w którym znajduje się obiekt wyposażony jest w windy.
 1. Na życzenie, Operator może zapewnić asystę i pomoc podczas poruszania się osoby niepełnosprawnej po obiekcie.
 2. W przypadku szczególnych wymagań wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności zaleca się wcześniejsze poinformowanie obsługi obiektu, w celu zapewnienia możliwie najlepszego wsparcia i pomocy.

7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. 2016 r. poz. 922), udostępnianych przez użytkowników jest Operator – Miasto Poznań.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników dokonujących rezerwacji i wynajmujących sale konferencyjne jest Operator – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji.
 3. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Operatora w obiekcie jest zaakceptowanie Regulaminu.
 4. Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Użytkownik może dokonać kontaktując się z Operatorem. W wyjątkowych przypadkach Operator może nie dostosować się do prośby dotyczącej usunięcia danych osobowych. Może to nastąpić w przypadku naruszenia przez użytkownika Regulaminu, a także naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zachowanie danych osobowych będzie miało wówczas na celu wyłącznie ustalenie okoliczności naruszeń lub ewentualne ustalenie odpowiedzialności za naruszenia, a także uniemożliwienie korzystania z usług Operatora w przyszłości.

8. Promocja i PR

 1. Operator w ramach świadczonych usług prowadzi działania promujące obiekt oraz jego użytkowników.
 2. Użytkownik udziela Operatorowi zgody na utrwalanie jego wizerunku w trakcie korzystania z usług obiektu na materiałach foto i video w celach promocyjnych przez nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia.
 3. Użytkownik, który zaprasza przedstawicieli mediów zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania Operatora o swoim zamiarze. W przypadku nie spełnienia tego warunku Operator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia zaproszonych przedstawicieli mediów.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o dobre imię obiektu i innych użytkowników.

9. Współpraca z zewnętrznymi podmiotami

 1. Zakres oraz warunki współpracy, w tym w szczególności kwestie finansowe i organizacyjne każdorazowo podlegają indywidualnym ustaleniom i określane są w odrębnych umowach.
 2. W celu zapewnienia najlepszych warunków funkcjonowania obiektu i świadczonych usług, Operator podejmuje współpracę ze sponsorami. Zakres świadczeń oraz forma współpracy regulowana jest odrębnymi umowami sponsorskimi.
 3. Operator, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji,  świadczy komercyjne usługi najmu przestrzeni dla klientów zewnętrznych w oparciu o odrębne umowy najmu.
 4. Partnerzy, sponsorzy i klienci zewnętrzni zobowiązują się do konsultowania przebiegu, charakteru, promocji organizowanych wydarzeń i usług z Operatorem.

10. Przepisy porządkowe i bezpieczeństwo

 1. Akceptacja oraz przestrzeganie zapisów Regulaminu jest warunkiem korzystania z obiektu przez użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się także do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz zasad korzystania z przestrzeni budynku, w którym znajduje się obiekt.
 2. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego skutkować będzie anulowaniem rejestracji użytkownika oraz uniemożliwi korzystanie z obiektu w przyszłości.
 3. Działalność obiektu opiera się o system kontrolowanego dostępu – kontrola dostępu następuje w recepcji oraz na każde żądanie obsługi obiektu.
 4. Operator zobowiązany jest do wprowadzenia nowego użytkownika i zapoznania go z zasadami i funkcjonowaniem obiektu.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zapisów Regulaminu oraz ogólnie obowiązujących reguł oraz zasad współżycia społecznego.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do:
 • posiadania oraz noszenia identyfikatora w widocznym miejscu w trakcie korzystania z obiektu,
 • uszanowania osób i mienia, a w przypadku spowodowania przez użytkownika jakichkolwiek szkód, naprawiania ich na własny koszt w terminie wyznaczonym przez operatora,
 • zachowania ciszy i spokoju w tym m.in. do korzystania z telefonu w sposób nie przeszkadzający innym użytkownikom,
 • zachowania poufności o danych innych użytkowników i ich działalności, oraz do niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność,
 • sprzątania po sobie w miejscu pracy, przestrzeni wspólnej oraz w salach konferencyjnych, w zakresie w jakim wykracza to ponad standardowe sprzątanie zapewnione przez operatora,
 • dbania o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników w tym w szczególności do informowania obsługi obiektu w przypadku zauważenia osób budzących podejrzenie, że nie posiadają uprawnień do przebywania w obiekcie,
 • w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń mogących negatywnie wpływać na właściwe funkcjonowanie obiektu niezwłocznego poinformowania o tym obsługi obiektu,
 • dbania o rzeczy osobiste – operator nie odpowiada za ich utratę.
 1. Użytkownikowi zabrania się:
 • odstępowania lub udostępniania przekazanych przez Operatora haseł dostępu, kluczy i identyfikatorów osobom trzecim, oraz używania nie swojego identyfikatora,
 • wnoszenia na teren obiektu i spożywania alkoholu i innych używek, a także palenia tytoniu,
 • używania urządzeń powodujących nadmierny hałas,
 • słuchania muzyki lub innych materiałów dźwiękowych bez słuchawek,
 • spożywania ciepłych posiłków poza kuchnią i miejscami do tego wyznaczonymi.
 1. Operator zezwala na okazjonalne wprowadzenie psów na teren obiektu. W przypadku chęci wejścia z psem należy uprzednio uzyskać zgodę obsługi obiektu oraz upewnić się, że zwierzę nie przeszkadza innym użytkownikom. Pies musi posiadać aktualne szczepienia oraz być na smyczy i w kagańcu. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń lub zabrudzeń właściciel zobowiązany jest do naprawienia szkód. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zwierzęta w stosunku do innych użytkowników oraz zastrzega sobie prawo do wyproszenia właściciela z psem bez podania przyczyny.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania jakichkolwiek usług w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od niego.
 3. Odpowiedzialność Partnera:
 • zapewnić spokój i porządek w trakcie organizowanych wydarzeń,
 • przerwać wydarzenie na żądanie Operatora, jeżeli jego organizatorzy lub uczestnicy naruszają zasady określone w niniejszym Regulaminie,
 • po zakończonym wydarzeniu doprowadzić przestrzeń obiektu do stanu sprzed wydarzenia,
 • dostarczyć Operatorowi krótkie podsumowanie wydarzenia w formie pisemnej oraz fotografie ze zgodą na ich publikację wraz ze zgodą na publikację wizerunku osób na nich uwiecznionych.

11. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik poświadcza zapoznanie się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z korzystaniem z usług Operatora może spowodować wykluczenie z grona użytkowników, zaprzestanie świadczenia usług na jego rzecz oraz zakaz wstępu na teren obiektu także w przyszłości.
 2. W uzasadnionych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie postanowień operator informować będzie na stronie internetowej z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz do wglądu w recepcji obiektu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.12.2016 r. i obowiązuje aż do odwołania.

Do dyspozycji użytkowników są 24 miejsca do pracy z dostępem do wifi, z których skorzystać może każdy, bez opłat. Co ważne, nie ma możliwości rezerwacji miejsca.  Jest także strefa wypoczynkowa wyposażona w kanapy oraz biblioteczka, z której zasobów można skorzystać na miejscu. Posiadamy również budkę telefoniczną, gwarantującą swobodę rozmów biznesowych.

Korzystanie z naszej przestrzeni coworkingowej objęte jest koniecznością rejestracji. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny.

Dysponujemy także nowoczesną salą konferencyjną – to w niej będą odbywać się wszystkie nasze wydarzenia. Wszystkim zainteresowanym wynajmem sali konferencyjnej polecamy kontakt z Darią Pawelską: e-mail: daria.pawelska@wcwi.com.pl, tel. 530 001 973.

Trwają właśnie prace nad uruchomieniem drugiej części przestrzeni, która będzie się składać z „biurkowni” (z pojedynczymi biurkami, które za opłatą będzie można wynająć krótko lub długoterminowo) oraz 7 oddzielnych, wyposażonych mikrobiur.