?

Bezpłatna Przestrzeń Pracy Wspólnej +jeden

Odwiedź Plus Jeden!

Ho ho ho! 🎅Dziś chyba nie można przywitać się inaczej. 🤭 Nie można też zapomnieć o prezentach! 🎁Dla Plus Jeden początek gudnia to czas wyjątkowy, nie tylko ze względu na mikołajki i panującą już świąteczną atmosferę, ale przede wszystkim dlatego......że jesteśmy z Wami już DWA LATA!🎉Przez te dwa lata Plus Jeden stało się miejscem spotkań wielu wyjątkowych użytkowników i niepowtarzalnych eventów. Dziękujemy całej plusjedynkowej społeczności i wszystkim naszym Partnerom, że jesteście z nami 💙A, jeszcze prezent!🤭Przed Wami misja, charakter i działalność Plus Jeden w krótkim filmie 🎞Zapraszamy! 😍

Gepostet von Plus Jeden Poznań am Donnerstag, 6. Dezember 2018

Zostań członkiem społeczności +jeden!Bezpłatna przestrzeń pracy wspólnej +jeden to miejsce pracy, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz spotkań przedsiębiorców i pomysłodawców.

W miejskiej przestrzeni coworkingowej czekają na Ciebie 24 miejsca pracy, budka telefoniczna, biblioteczka z biznesowymi inspiracjami, przestronny taras do pracy przy sprzyjającej pogodzie oraz niepowtarzalna atmosfera, którą zapewnia Zespół Plus Jeden.

Co możemy zaoferować?

          Networking           24 miejsca       Darmowe WiFi      Biblioteczka             Kuchnia                    Kawa            Budka telefoniczna      

Biurkownia - biurka na wynajem

Biurkownia - biurka na wynajem

Pracujesz zdalnie, jesteś freelancerem lub nie chcesz więcej pracować w domu i szukasz miejsca w centrum Poznania z dostępem 24/7?

Idealne miejsce dla Ciebie to BIURKOWNIA, komercyjna część projektu Plus Jeden Poznań prowadzona przez PPTP | Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy. Proponujemy wynajem jednego z 10 biurek w nowoczesnym i pełni wyposażonym budynku. Do Twojej dyspozycji oddajemy: 
- indywidualne biurko  kontener zamykany na klucz 
- skrytkę na dokumenty
- szybkie łącze WiFi
- dostęp do powierzchni
- parking i bezpłatny parking dla rowerów

Chcesz wiedzieć więcej? Wszystkie informacje zdobędziesz u Zarządcy Budynku:
 monika.poplawska-gajda@pl.knightfrank.com 605-110-532; 61 646-33-51

REGULAMIN PRZESTRZENI PRACY WSPÓLNEJ +JEDEN

§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz korzystania z przestrzeni dla pomysłodawców i przedsiębiorców pn. +jeden, prowadzonej przez: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440, REGON: 631257822 oraz Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, NIP: 7781016062, REGON: 630303454
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a)     Obiekcie – przestrzeń dla pomysłodawców i przedsiębiorców pn. +jeden; b)     Użytkowniku – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej prowadząca jak i nieprowadząca działalności gospodarczej, korzystająca z usług świadczonych przez operatora i partnerów w ramach działalności obiektu c)     Uczestnik wydarzenia organizowanego przez Operatora – osoba fizyczna, biorąca udział w wydarzeniu organizowanym przez Operatora; d)     Uczestnik wydarzenia organizowanego przez Partnera – osoba fizyczna, biorąca udział w wydarzeniu organizowanym przez Partnera; e)     Operatorze – Miasto Poznań oraz Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji; f)      Partnerze – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, prowadząca jak i nie prowadząca działalności gospodarczej, zaangażowana w świadczenie usług na rzecz użytkowników; g)     Usłudze – działanie merytoryczne podejmowane przez operatora i partnerów oraz usługi najmu miejsc pracy świadczone przez operatora; g)     Miejscu pracy – miejsca pracy wspólnej, i)      Salach konferencyjnych – sale konferencyjne dostępne w obiekcie; j)     Wydarzenie organizowane przez Operatora – warsztat, konferencja, szkolenie przygotowane/opracowane/ przez Operatora, k)    Wydarzenie organizowane przez Partnera – warsztat, konferencja, szkolenie przygotowane/opracowane/ przez Partnera; l)     Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową +jeden.

§ 2 Rejestracja

 1. Korzystanie z przestrzeni obiektu oraz świadczonych usług, objęte jest koniecznością rejestracji. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny: a)       drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową; po złożeniu aplikacji, weryfikacja zgłoszenia następuje podczas pierwszej wizyty w obiekcie, b)       wypełnienie formularza rejestracyjnego w obiekcie; weryfikacja następuje w momencie zgłoszenia.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z rejestracji poprzez wykreślenie z grona użytkowników w trybie natychmiastowym, przy zastrzeżeniu wywiązania się z wszystkich zobowiązań wynikających z innych umów wiążących z operatorem.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do jej odrzucenia.
 4. Na podstawie zweryfikowanego formularza rejestracyjnego, użytkownik otrzymuje indywidualny identyfikator, do którego posiadania zobowiązany jest podczas przebywania na terenie obiektu.

§ 3 Korzystanie z obiektu

 1. Operator zapewnia dostęp do obiektu we wskazanych na stronie internetowej godzinach i dniach.
 2. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności przestrzeni wspólnej obiektu oraz sal konferencyjnych w przypadku organizowania szkoleń, konferencji lub innych okolicznościowych imprez. Informacja o możliwych ograniczeniach, zostanie podana z wyprzedzeniem przed planowanym terminem ograniczenia dostępności.
 3. Operator zapewnia dostęp do obiektu w postaci przestrzeni wspólnej: a)     Przestrzeń wspólna: *       korzystanie z tej części obiektu jest bezpłatne, *       rejestracja nie gwarantuje możliwości korzystania, która uzależniona jest od dostępności miejsc, *       zabrania się rejestrowania działalności gospodarczej podczas korzystania z tej części obiektu. b)     Sale konferencyjne: *      w zależności od charakteru współpracy, korzystanie na podstawie odrębnej umowy najmu, umowy partnerskiej, umowy sponsorskiej lub indywidualnego porozumienia, *      korzystanie z sal konferencyjnych podlega rezerwacji, *      obsługa rezerwacji sal konferencyjnych odbywa się w oparciu o system rezerwacyjny prowadzony przez Operatora – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji.
 4. Wszyscy użytkownicy mają możliwość korzystania z parkingu rowerowego i samochodowego w budynku, w którym znajduje się obiekt. Płatność za parking samochodowy odbywa się zgodnie z taryfą zarządcy parkingu, o ile odrębne umowy nie stanowią inaczej.
 5. Wszyscy użytkownicy mają możliwość nieodpłatnego korzystania ze zbioru bibliotecznego w przestrzeni obiektu. Użytkownik wypożyczający książki ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczone książki i zobowiązuje się do ich zwrotu w stanie niezmienionym.

§ 4 Płatności

 1. Opłaty pobierane są za korzystanie z niektórych usług. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków korzystania z przestrzeni płatnych określają odrębne umowy lub ustalenia.
 2. Rejestracja oraz korzystanie z Przestrzeni Pracy Wspólnej jest bezpłatne. Rejestracja nie zobowiązuje do korzystania z jakichkolwiek usług.

 

§ 5 Korzystanie z Internetu

 1. Operator, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej dla każdego użytkownika na terenie obiektu.
 2. Użytkownik korzysta z Internetu na swoim urządzeniu przenośnym.
 3. Zabrania się: a)       wykorzystywania łącza internetowego do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem oraz w sposób niezgodny z prawem lub nadmiernego obciążenia łącza przez ściąganie dużych plików w celach rozrywkowych (np. filmów), b)       korzystania ze stron internetowych i aplikacji zawierających treści o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim, rażących uczucia innych lub dobre obyczaje.
 4. Nieprzestrzeganie powyższego zakazu może skutkować wykreśleniem z grona użytkowników w trybie natychmiastowym.
 5. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek niedziałania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.
 6. Operator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z łącza internetowego przez użytkowników.

§ 6 Niepełnosprawni

 1. Operator zapewnia dostępność do obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in.: a)       w budynku, w którym znajduje się obiekt dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, b)       w obiekcie znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, c)       budynek w którym znajduje się obiekt wyposażony jest w windy.
 2. Na życzenie, Operator może zapewnić asystę i pomoc podczas poruszania się osoby niepełnosprawnej po obiekcie.
 3. W przypadku szczególnych wymagań wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności zaleca się wcześniejsze poinformowanie obsługi obiektu, w celu zapewnienia możliwie najlepszego wsparcia i pomocy.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydenta Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z Przestrzeni Pracy Wspólnej Plus Jeden, uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Operatora i jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Przestrzeni Pracy Wspólnej Plus Jeden.
 3. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 4. Dane, w tym: imię i nazwisko, adres e-mailowy, płeć, status zawodowy, krótka informacja o firmie/projekcie, miejscowość zamieszkania, rok urodzenia będą przetwarzane w celach niezbędnych dla wykonania umowy, tj. Regulaminu Przestrzeni Pracy Wspólnej +Jeden, który określa zasady świadczenia usług oraz korzystania z Przestrzeni Pracy Wspólnej +Jeden.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Dane będą przechowywane u Administratora przez okres trwania projektu Startup Poznań.
 7. Użytkownicy Przestrzeni Pracy Wspólnej i Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Operatora mają prawo do: a)      dostępu do swoich danych osobowych, b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, c)      żądania usunięcia danych, gdy: * dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, * dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: * osoby te kwestionują prawidłowość danych * przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych * Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Użytkownikowi/Uczestnikowi wydarzeń organizowanych przez Operatora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Użytkownik/Uczestnik wydarzeń organizowanych przez Operatora ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Użytkownik/Uczestnik wydarzeń organizowanych przez Operatora może dokonać kontaktując się z Operatorem. W wyjątkowych przypadkach Operator może nie dostosować się do prośby dotyczącej usunięcia danych osobowych. Może to nastąpić w przypadku naruszenia przez użytkownika Regulaminu, a także naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zachowanie danych osobowych będzie miało wówczas na celu wyłącznie ustalenie okoliczności naruszeń lub ewentualne ustalenie odpowiedzialności za naruszenia, a także uniemożliwienie korzystania z usług Operatora w przyszłości.

§ 8 Promocja i PR

 1. Operator w ramach świadczonych usług prowadzi działania promujące obiekt oraz jego użytkowników.
 2. Użytkownik udziela Operatorowi zgody na utrwalanie jego wizerunku w trakcie korzystania z usług obiektu na materiałach foto i video w celach promocyjnych przez nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia.
 3. Użytkownik, który zaprasza przedstawicieli mediów zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania Operatora o swoim zamiarze. W przypadku nie spełnienia tego warunku Operator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia zaproszonych przedstawicieli mediów.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o dobre imię obiektu i innych użytkowników.

§ 9 Wydarzenia organizowane przez Operatora

 1. Operator w ramach świadczonych usług organizuje wydarzenia, mające charakter szkoleniowy, konferencyjny, warsztatowy.
 2. Uczestnikiem wydarzenia organizowanego przez Operatora może być każda osoba zainteresowana tematyką danego wydarzenia.
 3. Uczestnik wydarzenia organizowanego przez Operatora zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Przestrzeni Pracy Wspólnej +Jeden.
 4. Udział w wydarzeniach organizowanych przez Operatora jest bezpłatny.
 5. Wymagana jest rejestracja. Zapisy na wydarzenie organizowane przez Operatora odbywają się za pośrednictwem narzędzia rejestracyjnego, każdorazowo wskazanego w ogłoszeniu o danym wydarzeniu.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny,
 7. Informacja o organizowanym wydarzeniu, bądź o odwołaniu wydarzenia, zostanie każdorazowo umieszczona na stronie internetowej www.plusjeden.com i innych kanałach informacyjnych,
 8. Liczba uczestników danego wydarzenia organizowanego przez Operatora jest ograniczona. O wzięciu udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Uczestnik wydarzenia organizowanego przez Operatora udziela Operatorowi zgody na utrwalanie jego wizerunku w trakcie brania udziału w wydarzeniu na materiałach foto i video w celach promocyjnych przez nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia.
 10. Uczestnik wydarzenia organizowanego przez Operatora zobowiązany jest do dbania o dobre imię obiektu i innych użytkowników.

§ 10 Współpraca z zewnętrznymi podmiotami

 1. Zakres oraz warunki współpracy, w tym w szczególności kwestie finansowe i organizacyjne każdorazowo podlegają indywidualnym ustaleniom i określane są w odrębnych umowach.
 2. W celu zapewnienia najlepszych warunków funkcjonowania obiektu i świadczonych usług, Operator podejmuje współpracę ze sponsorami. Zakres świadczeń oraz forma współpracy regulowana jest odrębnymi umowami sponsorskimi.
 3. Operator, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji,  świadczy komercyjne usługi najmu przestrzeni dla klientów zewnętrznych w oparciu o odrębne umowy najmu.
 4. Partnerzy, sponsorzy i klienci zewnętrzni zobowiązują się do konsultowania przebiegu, charakteru, promocji organizowanych wydarzeń i usług z Operatorem.

§ 11 Przepisy porządkowe i bezpieczeństwo

 1. Akceptacja oraz przestrzeganie zapisów Regulaminu jest warunkiem korzystania z obiektu przez użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się także do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz zasad korzystania z przestrzeni budynku, w którym znajduje się obiekt.
 2. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego skutkować będzie anulowaniem rejestracji użytkownika oraz uniemożliwi korzystanie z obiektu w przyszłości.
 3. Działalność obiektu opiera się o system kontrolowanego dostępu – kontrola dostępu następuje w recepcji oraz na każde żądanie obsługi obiektu.
 4. Operator zobowiązany jest do wprowadzenia nowego użytkownika i zapoznania go z zasadami i funkcjonowaniem obiektu.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zapisów Regulaminu oraz ogólnie obowiązujących reguł oraz zasad współżycia społecznego.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do: a)       posiadania oraz noszenia identyfikatora w widocznym miejscu w trakcie korzystania z obiektu, b)       uszanowania osób i mienia, a w przypadku spowodowania przez użytkownika jakichkolwiek szkód, naprawiania ich na własny koszt w terminie wyznaczonym przez operatora, c)       zachowania ciszy i spokoju w tym m.in. do korzystania z telefonu w sposób nie przeszkadzający innym użytkownikom, d)       zachowania poufności o danych innych użytkowników i ich działalności, oraz do niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność, e)       sprzątania po sobie w miejscu pracy, przestrzeni wspólnej oraz w salach konferencyjnych, w zakresie w jakim wykracza to ponad standardowe sprzątanie zapewnione przez operatora, f)        dbania o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników w tym w szczególności do informowania obsługi obiektu w przypadku zauważenia osób budzących podejrzenie, że nie posiadają uprawnień do przebywania w obiekcie, g)       w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń mogących negatywnie wpływać na właściwe funkcjonowanie obiektu niezwłocznego poinformowania o tym obsługi obiektu h)       dbania o rzeczy osobiste – operator nie odpowiada za ich utratę.
 7. Użytkownikowi zabrania się: a)       odstępowania lub udostępniania przekazanych przez Operatora haseł dostępu, kluczy i identyfikatorów osobom trzecim, oraz używania nie swojego identyfikatora, b)       wnoszenia na teren obiektu i spożywania alkoholu i innych używek, a także palenia tytoniu, c)       używania urządzeń powodujących nadmierny hałas, d)       słuchania muzyki lub innych materiałów dźwiękowych bez słuchawek, e)       spożywania ciepłych posiłków poza kuchnią i miejscami do tego wyznaczonymi.
 8. Operator zezwala na okazjonalne wprowadzenie psów na teren obiektu. W przypadku chęci wejścia z psem należy uprzednio uzyskać zgodę obsługi obiektu oraz upewnić się, że zwierzę nie przeszkadza innym użytkownikom. Pies musi posiadać aktualne szczepienia oraz być na smyczy i w kagańcu. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń lub zabrudzeń właściciel zobowiązany jest do naprawienia szkód. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zwierzęta w stosunku do innych użytkowników oraz zastrzega sobie prawo do wyproszenia właściciela z psem bez podania przyczyny.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania jakichkolwiek usług w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od niego.
 10. Odpowiedzialność Partnera: a)       Należycie dopełnić postanowień warunków umowy wydarzeń organizowanych przez Partnera, w tym m.in.: rejestracji komunikacji z uczestnikami i prelegentami i ochrony danych osobowych, b)       zapewnić spokój i porządek w trakcie wydarzeń organizowanych przez Partnera c)       przerwać wydarzenie na żądanie Operatora, jeżeli jego organizatorzy lub uczestnicy naruszają zasady określone w niniejszym Regulaminie, d)       po zakończonym wydarzeniu doprowadzić przestrzeń obiektu do stanu sprzed wydarzenia, e)       dostarczyć Operatorowi krótkie podsumowanie wydarzenia w formie pisemnej oraz fotografie ze zgodą na ich publikację wraz ze zgodą na publikację wizerunku osób na nich uwiecznionych.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik/ Uczestnik wydarzenia organizowanego przez Operatora poświadcza zapoznanie się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z korzystaniem z usług Operatora może spowodować wykluczenie z grona użytkowników, zaprzestanie świadczenia usług na jego rzecz oraz zakaz wstępu na teren obiektu także w przyszłości.
 2. W uzasadnionych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie postanowień operator informować będzie na stronie internetowej z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz do wglądu w recepcji obiektu.
 4. Regulamin obowiązuje od 8.12.2016 r. wraz z późniejszymi zmianami od dnia 25 .05.2018 r. i obowiązuje aż do odwołania.