Powrót na stronę główną Szukamy inwestora dla Agrokalkulator Ltd

Szukamy inwestora dla Agrokalkulator Ltd

Agrokalkulator Ltd oferuje aplikację mobilną ułatwiającą rozliczenia z pracownikami na gospodarstwach rolnych i projektach budowlanych. Unikalną cechą naszej aplikacji Zbynio jest przede wszystkim prosty interfejs umożliwiający korzystanie z aplikacji bez instrukcji obsługi. Zbynio działa niezawodnie niezależnie od jakości dostępnego połączenia internetowego. Z nami użytkownicy oszczędzają czas i nerwy. Po zarejestrowaniu zarobków, pieniądze do wypłaty są podliczane automatycznie i bezbłędnie.

Nasza aplikacja Zbynio jest dostępna w wersji produkcyjnej od grudnia 2017 r. i korzysta z niej już 50 użytkowników: rolników z Polski. Zaletami naszego modelu biznesowego to, między innymi, bardzo niskie koszty obsługi i pozyskiwania klientów oraz wysoka wartość każdego użytkownika w cyklu korzystania z naszej oferty oprogramowania. Wartość rynku na nasze oprogramowanie w Polsce szacujemy na 11,9 mln zł potencjalnych przychodów. Mamy też zapytania od osób zainteresowanych Zbyniem z 5 innych krajów oraz prosty i ambitny plan rozwoju nowych, komplementarnych produktów które mogą powiększyć nasz potencjał przychodów tak w Polsce jak za granicami kraju. Na przyszły rok postawiliśmy sobie za cel osiągnięcie 100 000 zł przychodów.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, daj znać. W tej chwili poszukujemy inwestora z którym moglibyśmy wyprowadzić nasz start-up na nowy poziom.

Kontakt: Radosław Kowalski, info@agrokalkulator.pl, tel.: 0048 535 612 877 (PL) lub 0044 781 8696 551 (UK).

Zapraszamy też na: www.agrokalkulator.pl

We look for investors!

Agrokalkulator Ltd offers a mobile app which makes it easier to record employee earnings on farms and construction sites. Before all else, the unique property of our Zbynio app is that a user can start using it without need for an instruction manual. Zbynio works reliably regardless of the quality of available internet connection. Users save time and nerves with our product. After recording work outputs, wages are counted automatically and without errors.

Our Zbynio app is available in readily deployable version from December 2017 and has gained 50 users: farmers from Poland. Very low servicing and customer acquisition costs as well as high contract value per customer are some of the advantages of our business model. We estimate the value of the market in Poland as 11,9 m PLN (2,9 m EUR) in terms of potential for revenue. We also have potential customers interested in Zbynio from 5 other countries as well as a simple and ambitious programme for development of new, complementary software modules meant to boost our income potential in Poland and beyond. We have set ourselves a target of 100 000 PLN (24 000 EUR) of revenue for next year.

If you are interested in knowing more, please let us know. We are in search of an investor with whom we could accelerate our start-up to a new level.

Contact: Radoslaw Kowalski, info@agrokalkulator.pl, tel: 0048 535 612 877 (PL) or 0044 781 8696 551 (UK). Please also visit: www.agrokalkulator.pl